Podmínky použití

AUTORSKÁ PRÁVA A PODMÍNKY POUŽITÍ

Věta o autorských právech 
© WABCO Všechna práva vyhrazena.

Právní zveřejnění
PŘED PŘÍSTUPEM K OBSAHU TÉTO STRÁNKY PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ.

Pravidla pro uživatele
Tato smlouva o podmínkách používání (dále jen „smlouva“) stanoví podmínky pro používání této webové stránky (dále jen „stránka“). Web je vlastněn a provozován společností Westinghouse Air Brake Company („WABCO“ nebo „my“). Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni touto smlouvou. Pokud nesouhlasíte s právním závazkem touto smlouvou, měli byste tento web okamžitě opustit.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tuto smlouvu a o takových změnách vás budeme informovat zveřejněním revidované smlouvy na webu. Měli byste často kontrolovat změny této smlouvy, protože všechny změny budou účinné po zveřejnění. Vaše další používání stránek po jakýchkoli změnách této smlouvy znamená váš souhlas s tím, že budete těmito změnami vázáni. Společnost WABCO může ukončit, pozastavit, změnit nebo omezit přístup k celé nebo kterékoli části tohoto webu bez předchozího upozornění a odpovědnosti.

Omezení používání obsahu stránek
Text, data, články, fotografie, obrázky a další informace (souhrnně „obsah“) na tomto webu jsou vlastnictvím společnosti WABCO nebo jejích poskytovatelů obsahu a jsou chráněny americkými a mezinárodními zákony a smlouvami o autorských právech. Berete na vědomí, že Obsah je a zůstane majetkem WABCO. Nesmíte kopírovat, upravovat, přenášet, podílet se na prodeji nebo převodu nebo vytvářet odvozená díla na základě jakéhokoli Obsahu, a to zcela nebo zčásti. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti WABCO je použití Obsahu na jakémkoli jiném webu, včetně propojování nebo vytváření rámců, nebo v jakémkoli síťovém počítačovém prostředí pro jakékoli účely zakázáno.

Ochranné známky
WABCO (včetně loga WABCO), Wabco-auto.com a všechna související loga (souhrnně „Ochranné známky WABCO“) jsou ochranné známky nebo servisní značky společnosti WABCO. Ostatní názvy společností, produktů a služeb a loga použitá a zobrazená na tomto webu mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami vlastněnými společností WABCO nebo jinými. Nic na tomto webu by nemělo být vykládáno tak, že by implicitně, estoppelem či jiným způsobem poskytovalo jakoukoli licenci nebo právo používat jakoukoli ochrannou známku WABCO zobrazenou na tomto webu, bez našeho předchozího písemného souhlasu v každém případě. Zakazujeme použití kterékoli z ochranných známek WABCO jako součásti odkazu na nebo z jakéhokoli webu, pokud není vytvoření takového odkazu předem písemně schváleno.

Stížnosti na porušení autorských práv
Pokud se v dobré víře domníváte, že jakýkoli materiál na webu porušuje vaše autorská práva, měla by být zasílána oznámení o porušení autorských práv v souladu s hlavou 17, zákonem Spojených států, oddíl 512 (c) (2) (v části „Digitální Millennium Copyright Act “) určenému agentovi WABCO. Oznámení by mělo obsahovat:

 

  • elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského práva
  • popis díla chráněného autorskými právy, které bylo podle vás porušeno
  • popis toho, kde se materiál, který podle vás porušuje, nachází na webu
  • prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
  • vaše prohlášení, pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste řádně oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Zástupcem společnosti WABCO pro oznámení údajného porušení autorských práv je právní oddělení, viz níže.

bez záruky
ŽÁDNÝ Z WABCO, ŽÁDNÝ Z JEJÍCH SPOLEČNOSTÍ, POSKYTOVATELŮ NEBO JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, AGENTŮ, LICENCŮ, AGENTŮ NEBO NEZÁVISLÝCH DODAVATELŮ (KOLEKTIVNĚ „WABCO STRANY“) ZARUČUJE PŘESNOST, DOSTATEČNOST, DOBRÉ A WABCO ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO OMISE V OBSAHU. TENTO WEB A VEŠKERÝ OBSAH JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEPORUŠENÍ PORUŠENÍ PRÁV. DODATEČNĚ NA VÝSLEDKY VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ OBSAHU NEJSOU ŽÁDNÉ ZÁRUKY. STRANY WABCO NEZARUČUJÍ, ŽE STRÁNKA JE BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ. TENTO WEBOVÝ WEB MŮŽE OBSAHOVAT TECHNICKÉ PŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY.

Omezení odpovědnosti
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST WABCO ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ŠKODY VČETNĚ VŠEOBECNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH TRESTŮ NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH ŠKOD (VČETNĚ BEZ OMEZENÍ, ZTRÁTY ZISKU NEBO PODNIKÁNÍ) NEGLIGENCE VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT OBSAH, STRÁNKU NEBO JAKÉKOLI STRÁNKY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ JSOU TENTO STRÁNKY PŘIPOJENÉ. WABCO NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ DEFAMATORNÍ, URČITÉ NEBO NELEGÁLNÍ CHOVÁNÍ ŽÁDNÉHO UŽIVATELE. VAŠE JEDINOU OPRAVOU PRO NESPOKOJENOST S TUTO STRÁNKOU JE ZASTAVENÍ POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY. POKUD SE ZJISTÍ, ŽE PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ JE NEPLATNÉ, SOUHLASÍTE S tím, že CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WABCO ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY NEBO PŘÍČINY AKCE JAKÉHOKOLI DRUHU NEBO PŘÍRODY SE OMEZÍ NA NEJVĚTŠÍ ROZSAH POVOLENÝ PLATNÝM ZÁKONEM.

Monitorování webu
WABCO nemá žádnou povinnost monitorovat stránky; berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že WABCO má právo čas od času elektronicky monitorovat web a zveřejňovat jakékoli informace podle potřeby nebo vhodnosti, aby vyhověl jakýmkoli zákonům, předpisům nebo jiným vládním požadavkům, provozovat web nebo se chránit nebo ostatní uživatelé stránek.

Podání na web
Všechny poznámky, diskuse, nápady, grafika nebo jiná podání sdělená společnosti WABCO prostřednictvím tohoto webu (souhrnně „příspěvky“) budou považovány a zůstanou majetkem společnosti WABCO a společnost WABCO je oprávněna použít jakýkoli příspěvek k jakémukoli účelu, bez omezení nebo kompenzace osoba, která poskytla podání. Nic zde obsažené nebude vykládáno jako omezení odpovědnosti a povinností WABCO vyplývajících z této smlouvy Ochrana osobních údajů.

Odškodnění
Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete chránit strany WABCO před a proti veškerým nárokům, ztrátám, výdajům nebo požadavkům či závazkům, včetně poplatků a nákladů na právní zastoupení, které společnosti WABCO vzniknou. Strany v souvislosti s jakýmkoli nárokem třetí strany (včetně jakéhokoli nároku na duševní vlastnictví) vyplývajícím z (i) materiálů a obsahu, který odesíláte, zveřejňujete nebo přenášíte prostřednictvím webu, nebo (ii) vašeho používání webu v rozporu s tímto Dohody nebo v rozporu s platnými zákony. Dále souhlasíte s tím, že budete při obraně jakýchkoli takových nároků spolupracovat, jak to bude rozumně vyžadováno. Strany WABCO si vyhrazují právo na své vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala vašemu odškodnění, a vy v žádném případě nevyřešíte žádný takový nárok nebo záležitost bez písemného souhlasu WABCO. Dále souhlasíte s tím, že odškodníte a budete chránit strany WABCO před jakýmkoli nárokem vyplývajícím z použití informací nebo materiálů jakéhokoli druhu třetí stranou, které zveřejníte ve veřejné oblasti.

Odkazy na stránky třetích stran
TENTO WEB MŮŽE OBSAHOVAT ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY KONTROLOVANÉ, VLASTNĚNÉ A PROVOZOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI („STRÁNKY TŘETÍCH STRAN“). WABCO NEMŮŽE KONTROLOVAT A NEMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST NEBO DOSTUPNOST INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH NA STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI STRÁN TŘETÍCH STRAN ŘÍZÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, A NE TATO DOHODA. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN NEKONSTALUJÍ POVOLENÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO OBSAHU, PRODUKTŮ, REKLAMY NEBO OSTATNÍCH MATERIÁLŮ PŘEDSTAVENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, ALE JSOU PRO VAŠE POHODLÍ A VY K NIMI PŘÍSTUPUJETE. NENÍ ODPOVĚDNÍ ZA OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK TŘETÍCH STRAN, NEVYDÁVÁME ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO ZASTOUPENÍ, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, OHLEDNĚ OBSAHU (NEBO PŘESNOSTI TAKOVÉHO OBSAHU) NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN A TRUSTU INVESTUJE NEMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI PŘÍRODU, ČIŽE ZA JAKÉKOLI PORUCHU PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NABÍZENÝCH NEBO REKLAMOVANÝCH NA TAKOVÝCH MÍSTECH NEBO JINAK.

Použití osobně identifikovatelné informace
Postupy a zásady společnosti WABCO týkající se shromažďování a používání údajů umožňujících identifikaci osob se řídí podle pravidel společnosti WABCO Ochrana osobních údajů.

Uživatelské chování
Souhlasíte s tím, že budete používat obsah a web pouze pro zákonné účely. Máte zakázáno jakékoli používání Obsahu nebo Webů, které by představovalo nezákonný trestný čin, vedlo k odpovědnosti nebo jinak porušovalo příslušné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy.
WABCO nečiní žádné nároky ohledně toho, zda může být obsah stažen nebo zda je vhodný pro použití mimo Spojené státy. Pokud na tento web přistupujete ze zemí mimo Spojené státy, nesete výhradní odpovědnost za zajištění souladu se zákony vaší konkrétní jurisdikce.

Ukončení
Tato smlouva je platná, dokud ji společnost WABCO neukončí kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost WABCO může kdykoli pozastavit nebo ukončit váš přístup a používání stránek, ať už s příčinou nebo bez ní, na základě absolutního uvážení společnosti WABCO a bez předchozího upozornění. Následující odstavce této smlouvy zůstanou v platnosti i po ukončení vašeho používání nebo přístupu na web: odstavce týkající se odškodnění, zřeknutí se záruk, omezení odpovědnosti, platných zákonů a řešení sporů a jakákoli další ustanovení, která podle jejích podmínek přetrvají ukončení vašeho používání nebo přístup na web.

Obecná ustanovení
Pokud společnost WABCO nevymáhá jakékoli ustanovení této dohody, neznamená to, že se jí vzdá. TATO DOHODA A VEŠKERÉ DALŠÍ ASPEKTY VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY JSOU ŘÍZENY A KONSTRUKOVÁNY V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY STÁTU NEW YORK, BEZ OHLEDU NA JEJÍ KONFLIKT PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. Veškeré nároky a spory vyplývající z této smlouvy a příslušných federálních zákonů nebo vašeho používání stránek, s výjimkou akcí za účelem konkrétního plnění nebo soudních příkazů podaných společností WABCO, budou podány výlučně u federálních, státních nebo místních soudů v New York, a pokud jde o takové nároky a spory, tímto se neodvolatelně (i) ​​podrobujete výkonu osobní jurisdikce nad vámi těmito soudy a (ii) vzdáváte se jakékoli jurisdikce, místa konání nebo nepříjemných námitek fóra vůči těmto soudům. Jakýkoli důvod žaloby, který můžete mít v souvislosti s obsahem, stránkou nebo touto smlouvou, musí být zahájen do jednoho (1) roku poté, co nárok nebo příčina žaloby vznikly, nebo musí být promlčeny. Pokud bude jakékoli ustanovení této dohody shledáno neplatným nebo nevymahatelným, zbývající ustanovení budou vynucena v nejvyšším možném rozsahu a zbývající ustanovení smlouvy zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Tato dohoda bude závazná pro strany a jejich příslušné nástupce a postupníky, bude ve prospěch těchto stran a bude vymahatelná. Průběh jednání mezi stranami ani obchodní praktiky nezmění žádné ustanovení Smlouvy. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Kontaktujte nás
Máte-li dotazy týkající se smlouvy nebo postupů společnosti WABCO, kontaktujte právní oddělení na následující adrese:

WABCO Europe BVBA
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Brusel
Belgie
Pozor: Právní oddělení. 

Ozvěte se nám

Spojte se s námi

Zavolejte nám 0575-87697789 nebo nám napište na [chráněno e-mailem]