Điều khoản sử dụng

BẢN QUYỀN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bản quyền câu 
© WABCO Mọi quyền được bảo lưu.

Tiết lộ pháp lý
VUI LÒNG XEM LẠI KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY.

Điều khoản sử dụng
Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này ("Thỏa thuận") đưa ra các điều khoản và điều kiện để bạn sử dụng trang web này ("Trang web"). Trang web được sở hữu và điều hành bởi Công ty Phanh khí Westinghouse ("WABCO" hoặc "Chúng tôi"). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Thỏa thuận này, bạn nên thoát khỏi Trang web này ngay lập tức.

Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào như vậy bằng cách đăng Thỏa thuận sửa đổi trên Trang web. Bạn nên kiểm tra Thỏa thuận này thường xuyên để biết các thay đổi, vì tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực khi đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này cấu thành thỏa thuận của bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy. WABCO có thể chấm dứt, đình chỉ, thay đổi hoặc hạn chế quyền truy cập vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

Hạn chế về việc sử dụng nội dung trang web
Văn bản, dữ liệu, bài báo, ảnh, hình ảnh và các thông tin khác (gọi chung là "Nội dung") trên trang web này thuộc sở hữu của WABCO hoặc các nhà cung cấp Nội dung của WABCO và được bảo vệ bởi luật và hiệp ước bản quyền của Hoa Kỳ và Quốc tế. Bạn thừa nhận rằng Nội dung đang và sẽ vẫn là tài sản của WABCO. Bạn không được sao chép, sửa đổi, truyền tải, tham gia vào việc bán hoặc chuyển nhượng, hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần. Việc sử dụng Nội dung trên bất kỳ Trang nào khác, bao gồm bằng cách liên kết hoặc đóng khung, hoặc trong bất kỳ môi trường máy tính nối mạng nào cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của WABCO.

Thương hiệu
WABCO (bao gồm cả biểu tượng WABCO), Wabco-auto.com, và tất cả các biểu trưng có liên quan (gọi chung là "Các nhãn hiệu WABCO") là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của WABCO. Các tên và logo của công ty, sản phẩm và dịch vụ khác được sử dụng và hiển thị trên Trang web này có thể là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của WABCO hoặc những người khác. Không có gì trên Trang web này được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel, hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu WABCO nào được hiển thị trên Trang web này, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi trong mỗi trường hợp. Chúng tôi cấm sử dụng bất kỳ Thương hiệu WABCO nào như một phần của liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang web nào trừ khi việc thiết lập liên kết đó được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản.

Khiếu nại Bản quyền
Nếu bạn thực sự tin rằng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web vi phạm bản quyền của bạn, thì thông báo về vi phạm bản quyền đã được xác nhận sẽ được gửi theo Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 512 (c) (2) (trong phần "Kỹ thuật số Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ ") cho đại lý được chỉ định của WABCO. Thông báo nên bao gồm:

 

  • chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi về bản quyền
  • mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm
  • mô tả về vị trí của tài liệu bạn khiếu nại là vi phạm trên Trang web
  • tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
  • một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hợp lệ để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Người đại diện của WABCO để thông báo về vi phạm bản quyền bị khiếu nại là Phòng Pháp chế, xem bên dưới.

Không bảo hành
KHÔNG AI CỦA WABCO, BẤT KỲ NGƯỜI LIÊN QUAN NÀO CỦA NÓ, NHÀ CUNG CẤP HOẶC CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP, ĐẠI LÝ HOẶC NHÀ THẦU ĐỘC LẬP CỦA HỌ (TẬP HỢP CÁC "BÊN WABCO") ĐẢM BẢO SỰ CHÍNH XÁC, TIỆN ÍCH CỦA CHÚNG VÀ WABCO TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC LỖI HOẶC SỢ HÃI TRONG NỘI DUNG. TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ S AVN", KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM. BỔ SUNG, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI KẾT QUẢ SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA BẠN. CÁC BÊN WABCO KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB KHÔNG CÓ VIRUS VI HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. TRANG WEB NÀY CÓ THỂ BAO GỒM CÁC LỖI KỸ THUẬT KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC TIÊU BIỂU.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý
THEO THÔNG TƯ KHÔNG BÊN WABCO SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM LỢI NHUẬN CHUNG, ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH) CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO SỰ PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, NỘI DUNG, TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY. WABCO KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH VI XỬ LÝ, BẤT HỢP PHÁP HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO. BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI VỚI SỰ THẤT BẠI VỚI TRANG WEB NÀY LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB. NẾU GIỚI HẠN BẮT ĐẦU ĐƯỢC TÌM HIỂU, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁC BÊN WABCO ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI, TỔN THẤT HOẶC NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC HOẶC TỰ NHIÊN NÀO SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

Giám sát trang web
WABCO không có nghĩa vụ giám sát Trang web; tuy nhiên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng WABCO có quyền giám sát Trang web theo phương thức điện tử theo thời gian và tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi cần thiết hoặc thích hợp để đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu khác của chính phủ, để vận hành Trang web, hoặc để bảo vệ chính nó hoặc những người dùng khác của Trang web.

Đệ trình đến trang web
Tất cả các nhận xét, thảo luận, ý tưởng, đồ họa hoặc các nội dung đệ trình khác được chuyển đến WABCO thông qua Trang web này (gọi chung là "Nội dung đệ trình") sẽ được coi là tài sản của WABCO và WABCO được quyền sử dụng bất kỳ Nội dung đệ trình nào cho bất kỳ mục đích nào, không hạn chế hoặc bồi thường cá nhân đã cung cấp Nội dung đệ trình. Không có nội dung nào trong tài liệu này sẽ được hiểu là giới hạn trách nhiệm và nghĩa vụ của WABCO theo Chính sách Bảo mật.

Sự bồi thường
Bạn đồng ý bồi thường và giữ các Bên WABCO vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, chi phí, hoặc yêu cầu hoặc trách nhiệm pháp lý, bao gồm phí luật sư và chi phí do WABCO phải chịu. Các bên liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba (bao gồm bất kỳ khiếu nại nào về quyền sở hữu trí tuệ) phát sinh từ (i) tài liệu và nội dung bạn gửi, đăng hoặc truyền qua Trang web, hoặc (ii) việc bạn sử dụng Trang web vi phạm điều này Thỏa thuận hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn đồng ý thêm rằng bạn sẽ hợp tác theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào như vậy. Các Bên của WABCO bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường và bạn sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc vấn đề nào như vậy mà không có sự đồng ý bằng văn bản của WABCO trong bất kỳ trường hợp nào. Ngoài ra, bạn đồng ý bồi thường và giữ các Bên WABCO vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc bên thứ ba sử dụng thông tin hoặc tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn đăng trong Khu vực Công cộng.

Các liên kết đến trang web của bên thứ ba
TRANG WEB NÀY CÓ THỂ CHỨA LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB DO BÊN THỨ BA KIỂM SOÁT, SỞ HỮU VÀ VẬN HÀNH ("CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA"). WABCO KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH CÓ SN CỦA THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. BẠN XÁC NHẬN RẰNG VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB NÀY chứ KHÔNG PHẢI THEO THỎA THUẬN NÀY. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN BẰNG WABCO CỦA CÁC TRANG NÀY HOẶC NỘI DUNG, SẢN PHẨM, QUẢNG CÁO HOẶC CÁC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRÊN CÁC ĐỊA ĐIỂM NÀY, NHƯNG VÌ SỰ TIỆN LỢI CỦA BẠN VÀ BẠN TRUY CẬP CHÚNG VỚI RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB BÊN THỨ BA NÀO, CHÚNG TÔI ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG (HOẶC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG NÀY) TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB BẤT KỲ CỦA BÊN THỨ BA VÀ ĐẦU TƯ . SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ THẤT BẠI NÀO CỦA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC QUẢNG CÁO TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM NÀY HOẶC KHÁC.

Sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân
Các thông lệ và chính sách của WABCO liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân được điều chỉnh theo WABCO's Chính sách Bảo mật.

Ứng xử của người dùng
Bạn đồng ý chỉ sử dụng Nội dung và Trang web cho các mục đích hợp pháp. Bạn bị cấm sử dụng Nội dung hoặc Trang web có thể cấu thành hành vi phạm pháp, làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.
WABCO không đưa ra khiếu nại nào về việc Nội dung có thể được tải xuống hoặc có phù hợp để sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ hay không. Nếu bạn truy cập Trang web này từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán cụ thể của bạn.

Chấm dứt
Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi WABCO chấm dứt bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. WABCO có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, theo quyết định tuyệt đối của WABCO và không cần thông báo. Các đoạn sau của Thỏa thuận này sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi bạn chấm dứt việc sử dụng hoặc truy cập vào Trang web: các đoạn liên quan đến Bồi thường, Tuyên bố từ chối trách nhiệm, Giới hạn trách nhiệm pháp lý, luật hiện hành và giải quyết tranh chấp, và bất kỳ điều khoản nào khác mà theo các điều khoản của nó vẫn tồn tại khi chấm dứt việc sử dụng của bạn hoặc truy cập vào Trang web.

Những quy định chung
Việc WABCO không thực thi bất kỳ (các) điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là sự từ bỏ đối với các điều khoản đó. THỎA THUẬN NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC TRẢ LỜI KHÁC VỀ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ ĐƯỢC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC NEW YORK, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUY TẮC PHÁP LUẬT CỦA NÓ. Tất cả các khiếu nại và tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận này cũng như luật liên bang hiện hành hoặc việc bạn sử dụng Trang web, ngoại trừ các hành động nhằm thực hiện cụ thể hoặc cứu trợ theo lệnh do WABCO đưa ra, sẽ chỉ được đưa ra tòa án liên bang, tiểu bang hoặc địa phương ở New York, và, liên quan đến các khiếu nại và tranh chấp như vậy, theo đây bạn không thể hủy ngang (i) đệ trình việc thực thi quyền tài phán cá nhân đối với bạn bởi các tòa án đó và (ii) từ bỏ mọi phản đối về quyền tài phán, địa điểm hoặc diễn đàn bất tiện đối với các tòa án đó. Bất kỳ nguyên nhân hành động nào mà bạn có thể có đối với Nội dung, Trang web hoặc Thỏa thuận này phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động hoặc bị cấm. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ được thực thi ở mức tối đa có thể và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc, có hiệu lực vì lợi ích và có hiệu lực thi hành đối với các bên và những người kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của họ. Quá trình ứng xử giữa các bên cũng như thông lệ thương mại sẽ không hành động để sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Hiệp định. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu.

Liên hệ Chúng tôi
Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến Thỏa thuận hoặc các hoạt động của WABCO, vui lòng liên hệ với Phòng Pháp chế theo địa chỉ sau:

WABCO Châu Âu BVBA
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Brussels
Nước Bỉ
Nơi nhận: Phòng Pháp chế. 

Hãy liên lạc

Liên lạc với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số 0575-87697789 hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email được bảo vệ]